Viet-Anh on Software Logo

Opencv

 • Install OpenCV 4 on macOS using Homebrew

  Install OpenCV 4 on macOS using Homebrew

  This is my note on how to install OpenCV 4 on macOS with Homebrew. I tested this tutorial on my Macbook Air 2020 with Apple silicon (M1 chip). When using Ubuntu, you may have already use `apt`, the po

 • Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

  Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

  Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình học máy trên code Python từ C++. Lý do rất đơn giản, có thể là vì bạn muốn dùng luôn code Python, hoặc bạn chưa có thời gian chuyển sa

 • Lọc ảnh (Image Filtering)

  Lọc ảnh (Image Filtering)

  Lọc ảnh (làm mịn ảnh, làm mượt ảnh) là một bước rất quan trọng trong xử lý ảnh. Lọc ảnh thực tế có rất nhiều tác dụng như loại bỏ nhiễu, tìm biên đối tượng. Bài viết này sẽ giới thiệu nguyên tắc chung

 • Các thao tác cơ bản với ảnh trên OpenCV

  Các thao tác cơ bản với ảnh trên OpenCV

  | | CV8U | uchar | | CV8S | schar | | CV16U | ushort | | CV16S | short | | CV32S | int | | CV32F | float | | CV64F | double ...