Viet-Anh on Software Logo

C

  • Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

    Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

    Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình học máy trên code Python từ C++. Lý do rất đơn giản, có thể là vì bạn muốn dùng luôn code Python, hoặc bạn chưa có thời gian chuyển sa