Viet-Anh on Software Logo

Cài-đặt

  • Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 18.04

    Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 18.04

    Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt OpenCV trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Việc cài đặt và sử dụng OpenCV trên Ubuntu sẽ hết sức dễ dàng, ít nhất là theo cá nhân mình, nó dễ dàng hơn việc cài đặt tr